kajian Tafsir Surat Al-Ahqaaf Ayat 20-22

?ˆ???ˆ?… ???¹?±?¶ ?§?„?°???† ?ƒ???±?ˆ?§ ?¹?„?‰ ?§?„?†?§?± ?£?°?‡?¨???… ?·???¨?§???ƒ?… ???? ?­???§???ƒ?… ?§?„?¯?†???§ ?ˆ?§?³???…???¹???… ?¨?‡?§ ???§?„???ˆ?… ???¬?²?ˆ?† ?¹?°?§?¨ ?§?„?‡?ˆ?† ?¨?…?§ ?ƒ?†???… ???³???ƒ?¨?±?† ???? ?§?„?£?±?¶ ?¨?????± ?§?„?­?‚ ?ˆ?¨?…?§ ?ƒ?†???… ?????³?‚?ˆ?† (20) ?ˆ?§?°?ƒ?± ?£?®?§ ?¹?§?¯?? ?¥?° ?£?†?°?± ?‚?ˆ?…?‡ ?¨?§?„?£?­?‚?§?? ?ˆ?‚?¯ ?®?„?? ?§?„?†?°?± ?…?† ?¨???† ???¯???‡ ?ˆ?…?† ?®?„???‡ ?£?„?‘???§ ???¹?¨?¯?ˆ?§ ?¥?„?‘???§ ?§?„?„?‡ ?¥?†?? ?£?®?§?? ?¹?„???ƒ?… ?¹?°?§?¨ ???ˆ?… ?¹?¸???… (21) ?‚?§?„?ˆ?§ ?£?¬?¦???†?§ ?„???£?’???ƒ?†?§ ?¹?† ?¢?„?‡???†?§ ???£???†?§ ?¨?…?§ ???¹?¯?†?§ ?¥?† ?ƒ?†?? ?…?† ?§?„?µ?§?¯?‚???† (22) ?‚?§?„ ?¥?†?…?§ ?§?„?¹?„?… ?¹?†?¯ ?§?„?„?‡?? ?ˆ?£?¨?„???ƒ?… ?…?§ ?£?±?³?„?? ?¨?‡ ?ˆ?„?ƒ?†?? ?£?±?§?ƒ?… ?‚?ˆ?…?§ ???¬?‡?„?ˆ?† (23) ???„?…?§ ?±?£?ˆ?‡ ?¹?§?±?¶?§ ?…?³???‚?¨?„ ?£?ˆ?¯?????‡?… ?‚?§?„?ˆ?§ ?‡?°?§ ?¹?§?±?¶ ?…?…?·?±?†?§ ?¨?„ ?‡?ˆ ?…?§ ?§?³???¹?¬?„???… ?¨?‡ ?±???­ ?????‡?§ ?¹?°?§?¨ ?£?„???… (24) ???¯?…?± ?ƒ?„ ?´???? ?¨?£?…?± ?±?¨?‡?§ ???£?µ?¨?­?ˆ?§ ?„?§ ???±?‰ ?¥?„?§ ?…?³?§?ƒ?†?‡?… ?ƒ?°?„?ƒ ?†?¬?²?? ?§?„?‚?ˆ?… ?§?„?…?¬?±?…???† (25) ?ˆ?„?‚?¯ ?…?ƒ?†?§?‡?… ?????…?§ ?¥???† ?…?ƒ?†?§?ƒ?… ?????‡ ?ˆ?¬?¹?„?†?§ ?„?‡?… ?³?…?¹?§ ?ˆ?£?¨?µ?§?±?§ ?ˆ?£???¦?¯?© ???…?§ ?£???†?‰ ?¹?†?‡?… ?³?…?¹?‡?… ?ˆ?„?§ ?£?¨?µ?§?±?‡?… ?ˆ?„?§ ?£???¦?¯???‡?… ?…?† ?´???? ?¥?° ?ƒ?§?†?ˆ?§ ???¬?­?¯?ˆ?† ?¨?¢???§?? ?§?„?„?‡?? ?ˆ?­?§?‚ ?¨?‡?… ?…?§ ?ƒ?§?†?ˆ?§ ?¨?‡ ???³???‡?²?¦?ˆ?† (26) ?ˆ?„?‚?¯ ?£?‡?„?ƒ?†?§ ?…?§ ?­?ˆ?„?ƒ?… ?…?† ?§?„?‚?±?‰ ?ˆ?µ?±???†?§ ?§?„?’?¢???§?? ?„?¹?„?‡?… ???±?¬?¹?ˆ?† (27)

20. Dan (Ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): “Kamu Telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu Telah bersenang-senang dengannya; Maka pada hari Ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan Karena kamu Telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan Karena kamu Telah fasik”.21. Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Aad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf dan Sesungguhnya Telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan): “Janganlah kamu menyembah selain Allah, Sesungguhnya Aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar”. 22. Mereka menjawab: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan Kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang Telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. 23. Ia berkata: “Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) Hanya pada sisi Allah dan Aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang Aku diutus dengan membawanya tetapi Aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh”. 24. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami”. (Bukan!) bahkan Itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, 25. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. 26. Dan Sesungguhnya kami Telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan kami Telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka Telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. 27. Dan Sesungguhnya kami Telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan kami Telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali (bertaubat). (QS. Al-Ahqaaf : 20-27)

Pada ayat 20 ini, Syaikhina Maimoen Zubair menjelaskan bahwa selain neraka ditampakkan setelah hari dibangkitkan, neraka juga ditampakkan sebelum hari dibangkitkan. Orang yang mengalami hal itu adalah Raja Fir’aun. Dia adalah sosok manusia yang mendapat laknat dari Allah karena mengaku dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sungguh neraka telah ditampakkan untuk manusia yang sombong ini di waktu pagi dan petang. Allah berfirman:

?§?„?†?§?± ???¹?±?¶?ˆ?† ?¹?„???‡?§ ???¯?ˆ?§ ?ˆ?¹?´???§ ?ˆ???ˆ?… ???‚?ˆ?… ?§?„?³?§?¹?© ?£?¯?®?„?ˆ?§ ?¢?„ ???±?¹?ˆ?† ?£?´?¯ ?§?„?¹?°?§?¨ [???§???±:46]
 

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras” (QS: Al-Ghofir: 46)

Dari kejadian ini (neraka diperlihatkan di pagi dan sore hari), maka Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sholat pada dua waktu di penghujung hari. Sholat Shubuh di waktu fajar dan sholat Ashar di waktu petang. Dua sholat ini kelak akan menjadi tameng dari panasnya api neraka bagi orang yang yang mau mengerjakannya.

Meskipun neraka kelak akan ditampakan di pagi hari dan di waktu petang sebelum hari dibangkitkan, tetapi orang-orang kafir masih tidak menggubris apa yang telah disampaikan Al-Quran. Mereka memilih dunia dan terlena di dalamnya. Mereka sangat senang menjalankan perbuatan yang ada kaitannya dengan dunia, bahkan sangat bangga.

Orang kafir itu mengetahui bahwa dunia makin hari makin rusak dan berkurang, yang suatu saat akan berujung pada suatu kehancuran. Hal itu nampak dengan kejadian-kejadian alam yang sudah tidak normal. Sumber-sumber alam kian hari kian habis karena telah dikeluarkan manusia dari perut bumi. Semua kerusakan alam tadi akan mengantarkan kerusakan yang menakutkan, yaitu hari Kiamat.

Perlu diketahui, bahwa semua kekayaan alam yang ada di jagat raya ini telah disediakan Allah bagi hamba-Nya yang beragama Islam. Dengan kekayaan yang banyak ini orang yang beragama Islam harus hidup mulia dunia dan akhirat. Dan kunci hidup nikmat di hari yang kedua (akhirat) adalah harus beramal kebajikan sesuai yang di tetapkan Allah selama hamba tadi masih hidup di dunia.

Amal kebajikan di dunia yang paling baik adalah sholat, terutama sholat Subuh dan Ashar yang harus diperhatikan lebih khusus bila dibandingkan dengan yang lainnya tanpa mengesampingkan. Allah berfirman:

?ˆ?£?‚?… ?§?„?µ?„?§?© ?·?±???? ?§?„?†?‡?§?± ?ˆ?²?„???§ ?…?† ?§?„?„???„ ?¥?† ?§?„?­?³?†?§?? ???°?‡?¨?† ?§?„?³???¦?§?? ?°?§?„?ƒ ?°?ƒ?±?‰ ?„?„?°?§?ƒ?±???† [?‡?ˆ?¯:114]

Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.(QS.Huud :114)

Orang yang hidup di dunia, khususnya yang menjadi hamba-hamba Allah, kalau beribadah harus beribadah dengan bersungguh-sungguh. Merasa hina, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Allah. Ingat dosa yang kita perbuat yang sedemikian banyak sehingga kita tidak kuat menahan hal itu, hati kita menangis karena telah melanggar larangan-larangan Allah.

BACA JUGA :  Ngaji Bareng Syaikhina Maimoen Zubair. Alam Mulki, Malakut dan Rumus Hidup Enak Dunia dan Akhirat

Apakah kita tidak melihat pada diri seorang wanita? Dalam jiwanya mudah sekali untuk menangis dan mengeluarkan air mata. Tapi, kita jangan seperti wanita karena kebanyakan dari mereka itu menangis bukan karena takut Allah, melainkan karena dunia. Makanya kalian jangan terlena dengan wanita yang berparas seperti ini.

Beribadahlah kalian dengan sungguh-sungguh sebab dunia ini kelak akan dihancurkan kecuali berdzikir kepada Allah. Dan puncak dzikir itu adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda:

?¹?† ?£?†?³ ?±?¶?? ?§?„?„?‡ ?¹?†?‡ ?‚?§?„ ?‚?§?„ ?§?„?†?¨?? ?µ?„?‰ ?§?„?„?‡ ?¹?„???‡ ?ˆ?³?„?… : ?„?§ ???‚?ˆ?… ?§?„?³?§?¹?© ?¹?„?‰ ?£?­?¯ ???‚?ˆ?„ ?§?„?„?‡ ?§?„?„?‡

Dari Anas ra mengungkapkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hari kiamat tidak akan ditegakkan bagi seseorang yang berkata: ” Allah Allah.”

Selain sholat yang menjadi dzikir, banyak juga dzikir yang harus kita amalkan di sepanjang hari, misalnya:

?„?§ ?¥?„?‡ ?¥?„?§?§?„?„?‡

?³?¨?­?§?† ?§?„?„?‡ ?Œ ?ˆ?§?„?­?…?¯ ?„?„?‡ ?Œ ?ˆ?„?§ ?¥?„?‡ ?¥?„?§ ?§?„?„?‡ ?Œ ?ˆ?§?„?„?‡ ?£?ƒ?¨?±

?³?¨?­?§?† ?±?¨?? ?§?„?¹?¸???… ?ˆ?¨?­?…?¯?‡ ?³?¨?­?§?† ?±?¨?? ?§?„?£?¹?„?? ?ˆ?¨?­?…?¯?‡

Jika kita sudah memperbanyak dzikir, terutama di waktu sholat, maka kemakmuran bangsa Indonesia akan semakin meningkat. Dulu bangsa Indonesia yang mengerjakan sholat cuma sedikit, kira-kira cuma 5%, makanya mereka hidup dengan kesengsaraan dan penderitaan dalam kekuasaan penjajah. Kemudian setelah zaman Orde Baru banyak orang yang menjalankan sholat, kira-kira 10%, sehingga nikmat Allah ditambahkan untuk bangsa Indonesia yang asalnya bangsa penjajah berkeliaran di negara kita sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang bangsa Indonesia yang menjalankan sholat semakin meningkat bila dibandingkan dengan zaman yang sebelumnya, kira-kira 85%. Sungguh kenikmatan sekarang sangat luar biasa bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya yang masih sedikit menjalankan sholat.

Perlu diketahui bahwa rumah atau tempat tinggal yang tidak digunakan sholat itu bagaikan kuburan, suatu tempat kegelisahan yang tidak ada kesenangannya. Makanya aparat desa yang bertugas sebagai Mbah Moden (tukang mayyit) dan Tukang Gali Kuburan itu hidupnya miskin alias sulit menjadi orang kaya.

Solusinya agar rumah kita tidak seperti kuburan, sehingga kita bisa merasakan hidup dengan ketenangan dan kenyamanan adalah dengan cara kita mengerjakan sholat di dalamnya. Caranya kita mengerjakan sholat fardhu dengan cara berjamaah di masjid atau musholla, lalu ketika menjalankan sholat sunnah di rumah masing-masing.

Setelah menerangkan sholat dan sesuatu yang berhubungan dengannya, Syaikhina Maimoen Zubair mengupas sejarah yang berada di Yaman Selatan, tepatnya di Hadromaut. Penghuninya adalah bangsa Aad. Mereka bertempat tinggal di Al-Ahqof, sebuah jurang yang bertempat di Yaman.

Kaum Aad selalu mendapat peringatan dari Allah lewat Nabi Hud AS, namun mereka tidak memperdulikan seruan Allah tadi. Mereka tetap menyekutukan Allah dan memilih untuk menyembah berhala yang tidak dapat memberikan apa-apa. Dari sifat yang balelo ini, akhirnya Allah menghancurkan mereka dengan adzab yang sangat pedih. Mereka binasa di dalamnya.

Dulu pada zaman Nabi Hud AS, Allah telah menurunkan kemarau yang panjang, tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Namun mereka tenang-tenang saja, sebab ada ulama-ulama yang mustajab doanya memihak padanya. Mereka meminta tolong kepada ulama-ulama yang menyimpang dari Nabi Hud tadi untuk menghilangkan kemarau panjang, sehingga mereka bisa hidup makmur lagi.

Ulama-ulama tadi menyanggupi permintaan umat Nabi Hud yang balelo. Mereka pergi ke Makkah untuk berdoa, sebab disana ada tempat yang mustajab doanya. Oleh Allah, ulama-ulama tadi diuji sebuah cobaan untuk memilih satu diantara dua pilihan yang ditawarkan. Apakah mereka memilih mendung putih yang berlambangkan adanya hujan yang berkah, atau memilih mendung yang hitam yang berlambangkan adanya adzab. Anehnya mereka lupa tugasnya sendiri untuk berdoa ketika sudah sampai di Makkah. Namun akhirnya mereka diingatkan oleh seorang wanita.

Di ka’bah mereka berdoa sesuai yang diharapkan kaum Aad dengan harapan Allah akan menurunkan hujan yang berkah. Namun sayang seribu sayang, mereka salah memilih mendung yang ditawarkan Allah. Mereka memilih mendung hitam yang merupakan lambang adanya adzab dari Allah.

Karena salah memilih mendung, kaum Aad disiksa dengan adzab yang bertubi-tubi. Angin berhembus begitu kencang sehingga kurma yang begitu kuat menjadi jebol oleh angin besar tadi. Dari bencana ini berdampak kurma di sana jarang ditemukan. Angin itu namanya angin Saketro. Angin itu sekarang masih ada sebagaimana yang pernah disaksikan oleh Syaikhina Maimoen Zubair.

Meskipun negara Yaman pada zaman dahulu telah dihancurkan Allah dengan siksanya yang amat pedih, tetapi Allah juga telah memunculkan keberkahan lagi setelah itu. Keberkahan itu muncul lewat keturunan Rasulullah SAW yang membawa banyak keberkahan. Oleh para habaib (keturunan Rasulullah SAW), Yaman menjadi negara yang maju. Sekarang Yaman menjadi salah satu kota pendidikan Islam yang diakui di dunia. Banyak pelajar dari penjuru dunia yang berbondong-bondong belajar di sana. Rasulullah SAW bersabda:

?…?«?„ ?£?‡?„ ?¨?????? ?…?«?„ ?³?????†?© ?†?ˆ?­ ?Œ ?…?† ?±?ƒ?¨ ?????‡?§ ?†?¬?§ ?ˆ?…?† ???®?„?? ?¹?†?‡?§ ???±?‚

Perumpamaan ahli baitku itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di dalamnya maka akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling darinya maka akan tenggelam.

Mengenai Yaman yang sulit dimasuki ajaran Islam hingga saking sulitnya Nabi Hud AS tidak bisa menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah haji karena sibuk mengurusi umat yang bandel-bandel, itu ada kesamaannya dengan prosesi masuknya agama Islam di Indonesia, terutama pulau Jawa. Jawa sangat sulit dimasuki Islam bila dibandingkan dengan pulau Sumatra yang telah mendahuluinya. Mengapa sulit? Apa rahasia dibalik itu semua? Hal itu tidak lain karena di Jawa banyak Hong Walihong, Begejel dan Dedemit yang suka mengganggu. Kesulitan untuk memasukan ajaran Islam di Indonesia itu hilang berkat keturunan Rasulullah SAW yang menyebarkan ajaran Islam di pulau tercinta ini. Mereka tidak lain adalah Wali Songo.

 

Amirul Ulum

Sarang, 8 Desember 2010 M

Catatan: Tulisan ini diolah dari pengajian tafsir Syaikhina Maimoen Zubair pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2010 M

Artikulli paraprakMakhluk, Rintangan Menuju Allah
Artikulli tjetërIslam Radikal Antara Pro dan Kontra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini